Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/2013 in 46/16 – ZOFVI-K) in 32. člena Zakona o športu ravnatelj Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici izdajam

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI OSNOVNE ŠOLE IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI


I. SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen
(splošna določba)

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek in prilagajanje šolskih obveznosti za pridobitev statusa:

- učenca perspektivnega športnika/učenke perspektivne športnice,
- učenca vrhunskega športnika/učenke vrhunske športnice,
- statusa učenca perspektivnega mladega umetnika/učenke perspektivne mlade umetnice,
- učenca vrhunskega mladega umetnika/učenke vrhunske mlade umetnice.
(v nadaljevanju učenca perspektivnega oz. vrhunskega športnika ali umetnika).

II. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA


2. člen
(pogoji za dodelitev statusa)


Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec:

- star najmanj 12 let oziroma je lahko mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, in je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog,

- ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in

- tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec:

- star najmanj 14 let,

- ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec:

- se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.


Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec:

- dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Pri odločanju o dodelitvi statusa športnika se upošteva predvsem obseg trenažnih obveznosti, priprav na tekmovanja in tekmovanj, ki se lahko bistveno razlikujejo pri posameznih športnih panogah. Prilagoditve bodo deležni tisti športniki, ki izkazano ne morejo sproti opravljati šolskih obveznosti zaradi daljših odsotnosti od pouka ali obsežnega trenažnega procesa v obdobju priprav na tekmovanja.

Status pridobi učenec, za katerega razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor meni, da spoštuje Pravila šolskega reda in ima primeren odnos do učencev in delavcev šole.

Status pridobi učenec/-ka, če izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima primeren odnos do dela pri vseh šolskih dejavnostih,

- je brez negativnih ocen ob koncu ocenjevalnih obdobij,

- je brez neopravičenih izostankov od pouka,

- se udeležuje šolskih tekmovanj in prireditev,

- je brez izrečenega vzgojnega ukrepa ali vzgojnega opomina,

- spoštuje Pravila šolskega reda in Vzgojni načrt šole.


3. člen
(predlog za dodelitev statusa)

Predlog za dodelitev statusa iz 2. člena tega pravilnika pisno podajo starši učenca na predpisanem obrazcu. Predlog za dodelitev statusa z dokazili o izpolnjevanju pogojev se odda v tajništvo šole najkasneje do 15. septembra tekočega šolskega leta. Status se učencem dodeli praviloma prvi mesec v tekočem šolskem letu praviloma za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v tekočem šolskem letu. Izjemoma se lahko učencem status dodeli tudi med šolskim letom, če izpolnjujejo predpisane pogoje.


4. člen
(dodelitev statusa)

O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si ravnatelj za učenca v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora o učenčevem spoštovanju določil šolskega hišnega reda, o njegovem vedenju ter o odnosu do drugih učencev šole in do zaposlenih. Postopek dodelitve statusa vodi komisija za dodelitev statusov. Komisija predlaga podelitev statusa na podlagi pisne vloge in dokazil. Komisija lahko ugotavlja resničnost dokazil ali sama zbere še dodatna mnenja.

Pri odločanju o dodelitvi statusa gre za individualno obravnavo vsakega primera posebej. Pri odločanju se upoštevajo vse okoliščine oziroma dokazila, vezane na konkretno vlogo.

Sklep o dodelitvi statusa začne veljati z dnem, ko je podpisan dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.

5. člen

(priloge)

Za status perspektivnega športnika učenec potrebuje:

- potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez ali potrdilo, da šola sama pridobi podatke iz Seznama registriranih športnikov,

- dosežene rezultate,

- urnik tedenske obremenitve v športni panogi,

- potrdilo kluba in trenerja, da aktivno tekmuje,

- potrditev predloženih tekmovalnih rezultatov,

- tekmovalni načrt, ki ga izpolni trener.

Za status vrhunskega športnika učenec potrebuje:

- potrdilo, da je učenec dosegel vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez,

- dosežene rezultate,

- urnik tedenske obremenitve v športni panogi,

- potrdilo kluba in trenerja, da aktivno tekmuje,

- potrditev predloženih tekmovalnih rezultatov,

- tekmovalni načrt, ki ga izpolni trener,

- potrdilo o kategorizaciji ali potrdilo, da šola sama pridobi podatke iz Seznama registriranih in kategoriziranih športnikov.

Za status perspektivnega mladega umetnika učenec potrebuje:

- potrdilo, da se učenec udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti,

- potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug javno veljaven program, kjer se vzporedno izobražuje,

- potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem programu.

Za status vrhunskega mladega umetnika učenec potrebuje:

- potrdilo, da je učenec dosegel najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto ali v preteklih treh šolskih letih,

- potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program, kjer se vzporedno izobražuje,

- potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem programu.III. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI


6. člen
(pravice učencev)


Učencu s statusom iz 2. člena teh pravil se prilagodijo šolske obveznosti.

Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti učencu s statusom določi ravnatelj z dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti. Prilagodi se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.


S sklepom o dodelitvi statusa in pisnim dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi. Učencu s statusom se prilagodi ocenjevanje in po potrebi odobri dodatne proste dni za potrebe treningov, priprav in tekmovanj. Učencu s statusom se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju. Ocenjen mora biti vsako ocenjevalno obdobje v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v osnovni šoli.

Obveznosti za uresničevanje pravic. Učenec s statusom perspektivnega ali vrhunskega športnika oziroma umetnika lahko izjemoma izostane od rednega pouka in drugih šolskih dejavnosti zaradi treninga ali vadbe, če ta poteka istočasno kot pouk oziroma šolske dejavnosti v skladu s predhodnim dogovorom z razrednikom oziroma ravnateljem ali s priloženim programom treningov oziroma tekmovanj, ki ga pripravi klub/ustanova (če učenec izostaja od pouka večkrat na teden ob določenih dnevih ali bo odsoten od pouka več ̌dni). Program je priložen v vlogi za pridobitev statusa.

Starši so dolžni opravičiti izostanek od pouka razredniku najkasneje v 5 delovnih dneh s pisnim opravičilom ali pa se osebno dogovorijo o izostankih od pouka ob določenih dnevih in urah, če trening poteka istočasno kot pouk.

Vsako izredno odsotnost od pouka morajo starši pisno najaviti razredniku in priložiti potrdilo kluba, društva ali nacionalne panožne zveze, iz katerega mora biti razviden razlog trajanja načrtovane odsotnosti. Odsotnost od pouka nad 5 dni odobri ravnatelj na prošnjo staršev in kluba/ustanove.

Načini in roki za ocenjevanje znanja:

- Kljub statusu se lahko znanje učenca ustno ali pisno preverja (brez ocenjevanja),

- Za napovedano pisno ocenjevanje znanja se učencu s statusom opravičilo ne upošteva,

- Učenec se z učiteljem dogovori, kdaj bo ustno odgovarjal obravnavano učno snov.

Obiskovanje pouka in drugih dejavnosti:

- Če učenec ne pristopi k ocenjevanju iz neutemeljenih razlogov, učitelj učenca oceni, ko je prvo uro po izostanku prisoten pri pouku. Učitelj zapiše komentar v programu eAsistent.

- Učenec mora dobiti oceno najkasneje 10 delovnih dni pred konferenco. Po tem času ga lahko učitelj nenapovedano vpraša pri rednih urah pouka.

- Zaradi daljše odsotnosti ali zaradi večjega števila treningov, vadb, nastopov in tekmovanj, ki učencu ne dovoljujejo redne priprave na pouk, se lahko učenec z učitelji dogovori za datum naknadnega pisnega ocenjevanja znanja.

- Na pisno prošnjo staršev in z utemeljeno obrazložitvijo kluba/ustanove, ki pojasni učenčevo športno/kulturno udejstvovanje, ki je onemogočalo njegovo opravljanje šolskih in ocenjevalnih obveznosti, lahko učenec s statusom športnika ali mladega umetnika ob zaključku pouka opravlja predmetni izpit, če zaradi obremenitev v celem letu ni bil ocenjen oziroma je bilo ocenjevanje iz kakršnihkoli razlogov nemogoče.

7. člen
(obveznosti učenca in staršev)

Obveznosti za uresničevanje pravic udeležencev. Učenci in osebe, ki so vezane na status učenca, morajo izpolnjevati določene obveznosti.

a) Obveznosti učenca:

- spoštuje Pravila šolskega reda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici,

- ravna se po pravilih v pisnem dogovoru,

- vestno opravlja svoje šolske obveznosti, vključno z domačimi nalogami,

- vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati,

- v primeru odsotnosti ali povečanega obsega treningov, vadb, tekmovanj in nastopov, ki mu ne dovoljujejo redne priprave na pouk, se mora z učitelji dogovoriti za ustno ali pisno preverjanje in ocenjevanje znanja,

- upošteva dogovorjeni načrt glede ocenjevanj,

- v primeru daljše odsotnosti se učenec sam pozanima, katera učna snov se obravnava v času njegove odsotnosti,

- v primeru slabšega znanja pri določenem predmetu se mora, na predlog učitelja, redno udeleževati dopolnilnega pouka,

- zastopa šolo na šolskih tekmovanjih in prireditvah,

- sporoči vse spremembe v zvezi s statusom (prekinitev treniranja/šolanja/umetniškega udejstvovanja, poškodba itd.).

b) Obveznosti staršev:

- redno spremljajo uspeh in vedenje svojega otroka,

- redno obiskujejo govorilne ure pri razredniku in posameznih učiteljih,

- v primeru slabših ocen se morajo z učiteljem dogovoriti o načinu popravljanja in izboljšanja le teh,

- se dogovorijo z učiteljem o načinu pomoči učencu,

- redno in pravočasno opravičijo izostanke oziroma pred izostankom pridobijo odobritev razrednika oziroma ravnatelja,

- vsako izredno odsotnost od pouka morajo starši pisno najaviti razredniku in priložiti potrdilo kluba, društva ali nacionalne panožne zveze, iz katerega mora biti razviden razlog in trajanje načrtovane odsotnosti.

8. člen
(obveznosti razrednika, učiteljev, šolske svetovalne službe in ravnatelja)

a) Obveznosti razrednika:

- obvešča ravnatelja in razredni učiteljski zbor na timskih/ocenjevalnih konferencah ali na sestankih razrednega učiteljskega zbora ter starše o vseh kršitvah v zvezi s statusom (pisno obvestilo),

- razrednemu učiteljskemu zboru in ravnatelju na timskih/ocenjevalnih konferencah ali na sestankih razrednega učiteljskega zbora posreduje mnenja in predloge za mirovanje, prenehanje ali odvzem statusa (pisno mnenje).

b) Obveznosti učiteljev:

- v primeru slabšega znanja vključijo učenca v dopolnilni pouk,


- v primeru napovedane odsotnosti učenca ali zaradi večjega števila treningov, vadb, nastopov in tekmovanj se z učencem dogovorijo o času naknadnega opravljanja pisnega in ustnega ocenjevanja znanja,

- usmerjajo učenca k nadaljnjemu delu ter ga navajajo na samostojno delo doma,

- učencu po potrebi omogočijo individualni dogovor o delu oz. dodatno posvetovanje.

c) Obveznost šolske svetovalne službe:

- v šolski dokumentaciji primerno označi učence, ki jim je bil status dodeljen, jim preneha, miruje ali jim je odvzet,

- skliče sestanek za dodelitev statusov in napiše zapisnik o sestanku,

- skrbi za dokumentacijo o statusih.

d) Obveznosti ravnatelja:

- v zvezi s statusom učenca in prilagoditvami šolskih obveznosti pravočasno in celovito izvaja pooblastila v skladu s predpisi in temi pravili,

- odsotnost od pouka nad 5 dni odobri ravnatelj.IV. PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA

9 . člen
(mirovanje statusa)

Učencu lahko status miruje. Status miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je odločeno o mirovanju. Razlogi za mirovanje statusa:

- bolezen,

- poškodbe,

- drugi utemeljeni razlogi.

Pisni predlog za mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, strokovni delavci učiteljskega zbora ali starši učenca. O mirovanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si mora ravnatelj pridobiti mnenje oddelčnega učiteljskega zbora. O mirovanju odloči ravnatelj z odločbo v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega mnenja.

V času mirovanja statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. Učenčev status je veljaven, ko prenehajo razlogi za mirovanje.10. člen
(odvzem statusa)


Status iz 2. člena teh pravil učencu preneha:

- na zahtevo oziroma željo staršev učenca,

- s potekom časa, za katerega je bil status dodeljen,

- če prenehajo razlogi oziroma se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere je bil status dodeljen,

- če preneha s šolanjem na Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici,

- če se mu status odvzame zaradi neizpolnjevanja obveznosti,

- če po svoji krivdi ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora med šolo in starši,

- če ne izpolnjuje obveznosti iz 2. člena tega pravilnika.

Pisni predlog za odvzem statusa lahko predlagajo:

- razrednik v prvem izobraževalnem obdobju,

- oddelčni učiteljski zbor v drugem in tretjem obdobju.

O odvzemu statusa odloči ravnatelj. Pred tem si mora ravnatelj pridobiti mnenje oddelčnega učiteljskega zbora. O mirovanju odloči ravnatelj z odločbo v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega mnenja razrednika oziroma učiteljskega zbora.

V času odvzema statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.

Učenec ponovno pridobi začasno odvzet status, ko opravi vse obveznosti iz dogovora oziroma v dveh mesecih ni kršitev dogovora.11. člen

(varstvo pravic)

Zoper sklep v zvezi s statusom je mogoča pritožba, ki jo vložijo starši učenca na šoli v 15. dneh po prejemu pisnega sklepa oziroma v tridesetih dneh od vložitve predloga za dodelitev statusa, če o predlogu ni bilo odločeno s pisnim aktom.

O pritožbi zoper odločitev ravnatelja odloča pritožbena komisija OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici (členi 60.a do 60.c ZOsn). Odločitev pritožbene komisije je dokončna.


12. člen

(vodenje evidence in hramba podatkov)

Dokumentacijo v zvezi s postopki za dodelitev, mirovanje oziroma prenehanje in odvzem statusa vodi in hrani svetovalni delavec šole.

Za vodenje evidence in dokumentacije se smiselno uporabljajo pravila določena v Pravilniku o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja ter v Pravilniku o dokumentaciji v osnovni šoli.

13. člen

(končne določbe)


Ta pravila začnejo veljati 1. 9. 2019.Na OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici je učenec, ki ima status športnika oziroma umetnika, vzor ostalim učencem.