Preskoči na vsebino

Statusi


STATUS ŠPORTNIKA IN MLADEGA UMETNIKA V OSNOVNI ŠOLI


Zakon o osnovni šoli učencem v 51. členu omogoča pridobitev statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika ter perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika. Slednje se usklajuje z Zakonom o športu ter Pravilnikom o izvajanju pouka v glasbenih šolah.

 

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Pogoj je starost 12 let, v posebnih primerih pa tudi starost 10 let. Vsak učenec, ki izpolnjuje te pogoje, je v skladu s 32. členom Zakona o športu registriran športnik in vpisan v javno evidenco registriranih športnikov.

 

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Učenec lahko doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti v koledarskem letu, ko dopolni starost 14 let. Vsak učenec, ki izpolni ta pogoj, je v skladu s 33. členom Zakona o športu kategoriziran športnik in vpisan v javno evidenco kategoriziranih športnikov.

 

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

 

Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

 

Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

 

Predlog za pridobitev statusa podajo starši učenca na obrazcu PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA.pdf.

Predlog in priloge lahko oddajo:

·        priporočeno po pošti na naslov Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici s pripisom »ZA STATUS« ali

·        osebno v tajništvo Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici.

 

Predloge za dodelitev statusa se obravnava enkrat mesečno. Za obravnavo v prvem roku je potrebno predlog za dodelitev statusa oddati najkasneje do 15. septembra v tekočem šolskem letu.

Status učencu preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom časa, za katerega je bil učencu dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, ali če se mu status odvzame.

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora, mu šola lahko status odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.

Učencu zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status lahko miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.

 

O dodelitvi, mirovanju in prenehanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si pridobi mnenje razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora.

 

Podrobnejše informacije najdete v  Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti.pdf