ŠOLSKA PREHRANA

* * * * * * * * * * 

ANKETA O PREH​RANI za učence 2021/22                    https://1ka.arnes.si/a/b9eb4f4f

 

ANKETA O PREHRANI Vrtec/Starši 2021/22               https://1ka.arnes.si/a/e520a81f

ŠOLSKA PREHRANA

Šola učencem ponuja naslednje obroke:
- dopoldansko malico 
- kosilo
- popoldansko malico - za učence vključene v PB

1. PRIJAVA NA PREHRANO
Starši svojega otroka prijavijo na prehrano na predpisanem obrazcu praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Tako otrok prejema šolsko prehrano od prvega dne novega šolskega leta.
Prijavo lahko starši oddajo tudi kadarkoli med šolskim letom. V tem primeru otrok prejema šolsko prehrano naslednji dan od oddaje prijave.

2. PREKLIC PRIJAVE oz. SPREMEMBE
Vse spremembe šolske prehrane glede na prvotno prijavo morajo biti pisne in oddane na tajništvu šole (po pošti, osebno, po faxu 05 39 352 12).
Prijavo na prehrano starši lahko kadarkoli prekličete na obrazcu, ki ga dobite na tajništvu šole ali na spletni strani šole. Preklic velja naslednji dan od oddaje preklica.

3. ODJAVA IN PRIJAVA POSAMEZNIH OBROKOV
Posamezni dnevni obrok šolske prehrane ( malica, kosilo in popoldanska malica) je pravočasno odjavljen/a en dan prej do 12.00 urev primeru bolezni pa tekoči dan do 8.00 ure
Enako velja za prijavo obroka.

• Posamezne obroke odjavljate in prijavljate:

Ko so otroci odsotni zaradi dejavnosti, ki jih organizira šola, za odjavo posameznega obroka
poskrbi šola.

Če obroka ne boste pravočasno odjavili, ga boste plačali.

4. VODENJE EVIDENCE KOSILA; Na šoli imamo elektronsko evidentiranje kosil.

1. Vsak otrok je prejel identifikacijsko kartico v obliki obeska, ki mu dnevno omogoča dostop do kosila.

2. Za učence od 1. do 5. razreda bodo identifikacijske kartice hranile učiteljice podaljšanega bivanja v šoli.

3. Če učenec pozabi identifikacijsko kartico, bo lahko prejel kosilo, če se bo predhodno prijavil na blagajni v 3. nadstropju.
Tu bodo prijavo na kosilo opravili ročno, otrok pa bo dobil potrdilo o prijavi, s katerim bo lahko prejel kosilo.

4. Izgubljeno identifikacijsko kartico lahko učenci naročijo na računovodstvu. Cena zanjo je 1,94 €.

5. SUBVENCIONIRANJE PREHRANE

SUBVENCIJA ZA MALICO

Do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače RS (cca 530 € oz. do vključno petega razreda otroškega dodatka).

SUBVENCIJA ZA KOSILO

Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku,
ne presega 18% neto povprečne plače v RS (cca 177 € oz. prvi razred otroškega dodatka).

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIJE

DRUŽINE, KI IMAJO NA DAN 1. 9. tekočega leta VELJAVNO ODLOČBO O OTROŠKEM DODATKU

Oddajanje vlog za subvencijo malice in kosila ni potrebno, starši na šoli oddate le prijavo na malico oz. kosilo.

DRUŽINE, KI NA DAN 1. 9. tekočega leta NIMAJO VELJAVNE ODLOČBE O OTROŠKEM DODATKU
  • Družine, ki se jim bo odločba o otroškem dodatku iztekla ali pravice do otroškega dodatka niso še uveljavljale,
  • v avgustu na pristojnem centru za socialno delo vložijo vlogo za otroški dodatek.
  • Družine, ki nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku in te pravice ne želijo uveljaviti oz. do otroškega dodatka niso upravičene,
  • lahko za subvencijo za malico in kosilo zaprosijo tako, da na pristojnem centru za socialno delo vložijo posebno vlogo za subvencijo malice in kosila.
  • Upravičenost do subvencionirane prehrane se bo ugotavljala na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku.
  • Te podatek bo šola dobila od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
  • Starši na šoli oddate le prijavo na šolsko prehrano.