Preskoči na vsebino

Prehrana v šolskem letu 2023_24

ŠOLSKA PREHRANA 2023/24

Šola učencem ponuja naslednje obroke:
- dopoldansko malico (cena 1,10 €)
- kosilo (cena 1.-5. razred 3,12 € in 6.-9. razred 3,24 €)
- popoldansko malico (cena 1,09 €)

PRIJAVA NA PREHRANO ZA šolsko leto 2023/24 
Starši ste svojega otroka prijavili na prehrano na predpisanem obrazcu praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Tako je otroku omogočeno prejemanje šolske prehrane od prvega dne novega šolskega leta oziroma z dnem, ki ste ga napisali na prijavnici. Prijavo  lahko starši oddate tudi kadarkoli med šolskim letom in v tem primeru otrok prične prejemati šolsko prehrano naslednji dan od oddaje prijave oziroma z dnem, ki ga vpišete na prijavnico (prijavo se odda v tajništvo osebno ali po pošti, po e-mailu #EM#6d6e68622a68676b616a6b4b637e2366627e70723a667f#EM#).

PREKLIC PRIJAVE OZIROMA SPREMEMBE 
 Vse spremembe šolske prehrane glede na prvotno prijavo morajo biti pisne in oddane na tajništvo šole (osebno ali po pošti) ali poslane na e-mail #EM#6d6e68622a68676b616a6b4b637e2366627e70723a667f#EM#.  Preklic velja z naslednjim dnem od oddaje preklica oziroma z dnem, ki ga vpišete na preklic.

ODJAVA IN PRIJAVA POSAMEZNEGA OBROKA TER NAČIN OBVEŠČANJA 
Posamezni obrok za odsotnega učenca ste starši dolžni pravočasno odjaviti. Posamezni obrok šolske prehrane je pravočasno odjavljen en dan prej do 10h, v primeru bolezni pa tekoči dan do 8h, kasnejša odjava zaradi elektronskega vodenja evidence ni možna. Enako velja za prijavo obroka. V primeru, da obroka ne odjavite pravočasno, bo zaračunan v celoti (enako velja tudi, če imate subvencionirane obroke).

Starši odjavite ali prijavite posamezen obrok preko spletne aplikacije MOJA MALICA , izjemoma (bolezen, tehnične težave) pišete na e-mail #EM#6d6e68622a68676b616a6b4b637e2366627e70723a667f#EM# in navedete ime, priimek in razred učenca, ali odjavljate ali prijavljate posamezni obrok in kateri ter datum za katerega naredimo spremembo
Opravičilo preko eAsistenta ne velja za odjavo prehrane.
 
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi dejavnosti, ki jih organizira šola, zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola sama. 

V primeru, da učenec zboli med poukom (odide domov), starši odjavite obroke preko e-mail naslova #EM#6d6e68622a68676b616a6b4b637e2366627e70723a667f#EM#.


VODENJE EVIDENCE KOSILA
Na centralni šoli imamo elektronsko vodenje kosil (na podružničnih šolah evidenco o prevzemu obrokov vodijo učitelji). Vsak učenec na centralni šoli, ki je naročen na kosilo, na reverz prejme identifikacijsko kartico (obesek), ki mu omogoča dostop do kosila. Za učence od 1. do 3. razreda bodo obeske hranile učiteljice podaljšanega bivanja v šoli, učenci od 4. do 9. razreda pa za obeske skrbijo sami.
Če učenec pozabi obesek, bo lahko prejel kosilo, če se bo predhodno prijavil (praviloma med rekreacijskim odmorom) v pisarni obračuna storitev pri Urški Velišček. Pridobil bo potrdilo, ki mu za tisti dan omogoča kosilo brez obeska. Izgubljen ali poškodovan obesek, morajo učenci takoj prijaviti v pisarni obračuna storitev, kjer jim na podlagi podpisane prijave (naročilnica) starša objavljene na spletni strani šole, izdelajo novega. Vrednost obeska 1,94€ bo zaračunana na položnici.
Doma se z vašimi otroki pogovorite na katere obroke prehrane ga naročate in o pravilih koriščenja kosila.

SUBVENCIONIRANJE PREHRANE 
 Subvencija v višini cene malice/kosila pripada učencem, ki:
- se redno šolajo,
- so prijavljeni na malico/kosilo in 
- izpolnjujejo kriterije po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (odločba o otroškem dodatku ali državna štipendija - do zgornje meje 5. dohodkovnega razreda za malico in do zgornje meje 4. dohodkovnega razreda za kosilo).

Posebni upravičenci do brezplačne malice in kosila: Učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino, imajo pravico do brezplačne malice, učenci pa tudi do kosila. Do brezplačne malice so upravičeni učenci in dijaki ki: - so prosilci za azil, - so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.
Pravica do subvencionirane prehrane Za pridobitev subvencije, vloge praviloma ni treba vlagati. Vlogo je treba na Centru za socialno delo vložiti samo v primeru, če družina na dan 01.09. tekočega leta nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Starši na šoli oddate le prijavnico na prehrano, upravičenost do subvencije pa bo šola pridobila preko Centralne evidenc udeležencev vzgoje in izobraževanja.