Šolska prehrana v šolskem letu 2018/19

ŠOLSKA PREHRANA

Šola učencem ponuja naslednje obroke:
- dopoldansko malico  (cena 0,80 €)
- kosilo (cena 2,34 € za učence od 1. do 5. razreda in 2,76€ za učence od 6. do 9. razreda)
- popoldansko malico - za učence vključene v PB (cena 0,63 €).

1. PRIJAVA NA PREHRANO
Starši svojega otroka prijavijo na prehrano na predpisanem obrazcu praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Tako otrok prejema šolsko prehrano od prvega dne novega šolskega leta.
Prijavo lahko starši oddajo tudi kadarkoli med šolskim letom. V tem primeru otrok prejema šolsko prehrano naslednji dan od oddaje prijave.

2. PREKLIC PRIJAVE oz. SPREMEMBE
Vse spremembe šolske prehrane glede na prvotno prijavo morajo biti pisne in oddane na tajništvu šole (po pošti, osebno, po faxu 05 39 352 12).
Prijavo na prehrano starši lahko kadarkoli prekličete na obrazcu, ki ga dobite na tajništvu šole ali na spletni strani šole. Preklic velja naslednji dan od oddaje preklica.

3. ODJAVA IN PRIJAVA POSAMEZNIH OBROKOV
• Posamezni dnevni obrok šolske prehrane (malica, kosilo in popoldanska malica) je pravočasno odjavljen/a en dan prej do 12.00 ure
Zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin pa lahko šolsko prehrano odjavite tudi na dan odsotnosti do 8.00 ure.

• Posamezne obroke odjavljate in prijavljate:

Ko so otroci odsotni zaradi dejavnosti, ki jih organizira šola, za odjavo posameznega obroka
poskrbi šola.


Če obroka ne boste pravočasno odjavili, ga boste plačali.

4. VODENJE EVIDENCE KOSILA
Na šoli imamo elektronsko evidentiranje kosil.
1. Vsak otrok je prejel identifikacijsko kartico v obliki obeska, ki mu dnevno omogoča dostop do kosila.
2. Za učence od 1. do 5. razreda bodo identifikacijske kartice hranile učiteljice podaljšanega bivanja v šoli.
3. Če učenec pozabi identifikacijsko kartico, bo lahko prejel kosilo, če se bo predhodno prijavil na kuhinjskem pultu z vpisom v knjigo prijav. Tu bodo prijavo na kosilo opravili ročno.
4. Izgubo identifikacijske kartice morajo učenci prijaviti v računovodstvu, kjer lahko naročijo novo. Cena zanjo je 1,94 €.

5. SUBVENCIONIRANJE PREHRANE

SUBVENCIJA ZA MALICO
Do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače RS.

SUBVENCIJA ZA KOSILO
Do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače RS.

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIJE

  • DRUŽINE, KI IMAJO NA DAN 1. 9. 2017  VELJAVNO ODLOČBO O OTROŠKEM DODATKU

Oddajanje vlog za subvencijo malice in kosila ni potrebno, starši na šoli oddate le prijavo na malico oz. kosilo.

  • DRUŽINE, KI NA DAN 1. 9. 2017 NIMAJO VELJAVNE ODLOČBE O OTROŠKEM DODATKU

Družine, ki se jim bo odločba o otroškem dodatku iztekla 31. 8. 2017 ali pravice do otroškega dodatka niso še uveljavljale, v avgustu 2017 na pristojnem centru za socialno delo vložijo vlogo za otroški dodatek.
Družine, ki nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku in te pravice ne želijo uveljaviti oz. do otroškega dodatka niso upravičene, lahko za subvencijo za malico in kosilo zaprosijo tako, da na pristojnem centru za socialno delo vložijo posebno vlogo za subvencijo malice in kosila.
Upravičenost do subvencionirane prehrane se bo ugotavljala na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku. Te podatek bo šola dobila od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Starši na šoli oddate le prijavo na šolsko prehrano. 


1_zapisnik skupine za prehrano 4.12.2018.pdf

************************************************************