Neobvezni izbirni predmeti 2022/23

Kaj so neobvezni izbirni predmeti?

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13) so neobvezni izbirni predmeti del razširjenega programa osnovne šole. 

Neobvezni izbirni predmeti:
- prvi tuj jezik - za učence 1. razreda,
- drugi tuj jezik - za učence od 4. do 9. razreda,
- umetnost, računalništvo, šport in tehnika - za učence od 4. do 6. razreda.


Pouk tujega jezika se izvaja dve uri tedensko, umetnost, računalništvo, šport in tehnika pa eno uro tedensko. 

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. 
 
Za neobvezne izbirne predmete se učenci odločajo prostovoljno, kar pomeni, da izbira neobveznega predmeta ni nujna izbira. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno. 
Izvajanje pouka neobveznih izbirnih predmetov bo potekalo po pouku obveznih predmetov. 
Pri neobveznih izbirnih predmetih se znanje učencev ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. 
 

Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov se oblikujejo ločeno za matično šolo in ločeno za podružnico šolo. 

Šola oblikuje skupine na osnovi prijav. Izvajali se bodo le tisti predmeti, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. 
Učenci se lahko izpišejo ali zamenjajo neobvezni izbirni predmet do konca meseca septembra, če njegova odločitev ne vpliva na povečanje ali zmanjšanje števila skupin.  


PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOL LETU 2022/23:

- prvi tuj jezik - za učence 1. razreda (dve uri tedensko)
- drugi tuj jezik italijanščina- za učence od 4. do 9. razreda (dve uri tedensko), 
- likovno ustvarjanje, računalništvo, šport in tehnika (možnost izbire vseh predmetov na OŠ Šempeter, na POŠ Vrtojba in na POŠ Vogrsko: šport in italijanščina) za učence od 4. do 6. razreda


Prijave za izbirne predmete (obvezne in neobvezne) za šolsko leto 2022/23 zbiramo do konca maja na eAsistentu za starše https://www.easistent.com/starsi.
Za dostop do prijavnice potrebujete geslo za eAsistenta.
V primeru tehničnih težav s prijavo vas prosimo, če se obrnete direktno na eAsistenta, če imate vsebinska vprašanja pa na razrednika in pedagoginjo na telefon 05 39 35 215.