Informacija za šolsko leto 2022 -23

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Obvezni izbirni predmeti so predmeti, ki jih učenci v 7., 8. in 9. razredu izberejo po svojih zanimanjih in željah. Izbrani predmeti so obvezni del njihovega urnika za tisto šolsko leto. Namenjeni so nadgradnji in poglabljanju znanja, povezovanju teorije s prakso in odkrivanju interesov posameznika.

Izbirne predmete lahko uvrstimo v naslednje skupine:
• tiste, ki pomenijo nove predmete;
• tiste, ki pomenijo povezovanje znanja različnih predmetov ali predmetnih področij (strok);
• tiste, ki pomenijo nadgradnjo določenega predmeta ter dodatno poglabljanje;
• tiste, ki v večji meri zasledujejo učenčeve poklicne in izobraževalne interese.

Vsem OBVEZNIM izbirnim predmetom je skupno:
• da se učenci odločajo zanje v 7., 8. in 9. razredu;
• da se odločajo zanje glede na svoje interese, sposobnosti in posebno zanimanje;
• da so na urniku eno uro na teden razen drugi tuj jezik, ki je na urniku dve uri na teden;
• da so izbrani predmeti obvezni (obvezno obiskovanje) in številčno ocenjeni;
• da se pri posameznih predmetih lahko srečujejo v skupinah učenci iz oddelkov 7., 8. in 9. razreda, če predmet ni vezan na določen razred.

OBVEZNI Izbirni predmeti so lahko:
• enoletni (te lahko izberejo učenci samo enkrat v treh letih, npr. šport za zdravje, izbrani šport , glasbeni projekt, obdelava gradiv – les …);
• enoletni, vezani na razred (te lahko učenci izberejo samo v določenem razredu, npr. likovno snovanje 1 v 7. razredu, matematična delavnica 8 v 8. razredu, retoriko v 9. razredu…);
• triletni (iz leta v leto se nadgrajujejo, npr. drugi tuj jezik…);
• lahko triletni (te učenci lahko izberejo vsa tri leta, npr. Filozofija za otroke…).

IZBOR
V 7., 8. in 9. razredu učenec izbere tedensko dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
Učenec lahko vsako leto zamenja izbirne predmete. Enoletne predmete lahko izbere le enkrat v treh letih. 

GLASBENA ŠOLA
Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so lahko oproščeni obiskovanja izbirnih predmetov - lahko v celoti, pri obeh šolskih urah, lahko pa le pri eni uri.
Po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo starši osnovni šoli čim prej posredujejo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto – najkasneje v prvem tednu septembra. Ravnateljica v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo potrdilo o vpisu najkasneje do 31. avgusta oz. v prvem tednu septembra.

OCENJEVANJE
Pri izbirnih predmetih se znanje učencev ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5. Enakovredno kot drugi predmeti so vključeni v redovalnico in učenčevo spričevalo. Učenca, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se pri teh predmetih ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«. 

URNIK IZVAJANJA IZBIRNIH PREDMETOV
Tuj jezik se izvaja vsak teden 2 uri – lahko enkrat tedensko 2 šolski uri ali dvakrat tedensko 1 šolsko uro. Učenec torej lahko obiskuje samo tuj jezik in s tem izpolnjuje pogoj obiskovanja dveh ur izbirnih predmetov.
Večina predmetov, ki so na urniku 1 uro tedensko, se izvaja vsaka dva tedna po 2 šolski uri.
Nekateri predmeti, ki so na urniku 1 uro tedensko, se izvajajo vsak teden po 1 šolsko uro.
Pri predmetih, kjer je predvideno npr. opazovanje narave, obisk določenih institucij… lahko pouk občasno izvedejo več ur skupaj. O tem učitelji učence in starše pravočasno obvestijo.


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
Učenci 7., 8. in 9. razreda se lahko poleg obveznih izbirnih predmetov odločijo tudi za neobvezni izbirni predmet drugi tuj jezik - italijanščina. Predstavitev predmeta je v rubriki Neobvezni izbirni predmeti. 
Raven znanja neobveznega izbirnega predmeta italijanščina bo v 7. , 8. ali 9. razredu začetna, enako kot pri obveznem izbirnem predmetu italijanščina 1.


POTEK IZBORA IZBIRNIH PREDMETOV


V maju bo na spletni strani šole objavljena
- predstavitev izbora izbirnih predmetov,
- seznami za 7., 8. in 9. razred ter
- opisi posameznih predmetov.

Prijava na obvezne izbirne predmete bo potekala preko spletne prijavnice v e asistentu. Ko bodo prijave možne boste starši dobili obvestilo v e asistentu.

Skupaj z otrokom preglejte nabor predmetov za 7., 8. ali 9. razred.
Skupaj se odločite, ali bo otrok imel na urniku tedensko
-  dve uri ali 
- tri ure izbirnih predmetov oziroma ali 
- bo koristil možnost oprostitve obiskovanja izbirnih predmetov zaradi vzporednega izobraževanja v Glasbeni šoli z javno veljavnim programom v Republiki Sloveniji.

Učenci se na izbirne predmete ne morejo prijaviti sami preko svojih profilov, temveč prijave opravite preko portala za starše.
Ob prijavi učenci predmete razvrstijo; na prvo mesto postavijo predmet, ki bi ga najraje obiskovali, na drugo mesto drugi najbolj zaželen predmet in tako naprej (6 izbir).

Na osnovi števila prijav bo šola določila, kateri obvezni predmeti se bodo izvajali.

V kolikor se posamezen predmet, ki ga je učenec izbral, ne bo izvajal, se bo upošteval naslednji izbrani predmet iz seznama, ki se bo izvajal. Priporočamo, da razvrstite vsaj prvih šest.

Po končanem izbirnem postopku boste starši pisno obveščeni o tem, katere izbirne predmete bo vaš otrok obiskoval v naslednjem šolskem letu. Učenci dobijo obvestilo skupaj z zaključnim spričevalom.
Do konca tega šolskega leta in v septembru v naslednjem šolskem letu imajo učenci čas za spremembo izbora. V tem primeru lahko izberejo le predmete, kjer je še prostor in je sprememba usklajena z učenčevim urnikom, ter ob pogoju, da sprememba ne vpliva na oblikovanje skupin (ukinitev oz. oblikovanje nove skupine). Spremembo izbire morate starši in učenci pisno potrditi.KOGA POKLICATI, ČE IMATE KAKŠNO VPRAŠANJE ?
obvezni izbirni predmeti
psihologinjo Nataša Skrt Leban (39 352 17); #EM#6e60766277642874637b7e4b637e2366627e70723a667f#EM#

neobvezni izbirni predmeti 
pedagoginjo Edo Jakončič (39 352 15); #EM#6565632d6e646d68666a63684c627d2279637d71753b657e#EM#