Sprememba plačilnega roka

Spoštovani starši,

skladno z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list 152/20-ZZUOOP) ter z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 27.10.2020, vas obveščamo, da je prišlo do ponovne spremembe plačilnega roka in sicer, ne glede na 82. člen ZIUZEOP se plačilni rok 60 dni ne uporabi v primeru, ko dolžnik ni gospodarski subjekt iz prvega odstavka 6. člena ZPreZP-1. Iz tega sledi, da za vrtce, šole in zavode ne velja več 60 dnevni plačilni rok, kadar je dolžnik fizična oseba (starši,….).

To pomeni, da bosta v novembru zapadla za plačilo kar dva računa in sicer 18.11.2020 za mesec oktober in 30.11.2020 za mesec september.